Ostatnie wydarzenia
Home / ROZDZIAŁ VI – Struktura organizacyjna i organizacja pracy w Placówce

ROZDZIAŁ VI – Struktura organizacyjna i organizacja pracy w Placówce

ROZDZIAŁ VI
Struktura organizacyjna i organizacja pracy w Placówce „AZYL”. 

6.1 Schemat struktury organizacyjnej Placówki Opieki Doraźnej „Azyl” określa załącznik Nr 1 do Regulaminu.

6.2 Placówką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor, który ponosi pełną odpowiedzialność za jej funkcjonowanie. W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki wykonuje Główny Księgowy lub inna osoba wyznaczona przez Dyrektora.

6.3 Do kompetencji Dyrektora należy:

a. kierowanie działalnością opiekuńczo – wychowawczą Placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
b. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracownikami,
c. współdecydowanie o przyjęciu dziecka do placówki,
d. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników,
e. dysponowanie środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
f. wyznaczanie opiekuna zatrudnionych stażystów, studentów odbywających praktyki oraz wolontariuszy,
g. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

6.4 Obsługę administracyjną, księgową i gospodarczą prowadzi pion administracyjno – obsługowy.

6.5 W skład pionu administracyjno – obsługowego wchodzą:

a.. główny księgowy,
b.. stanowisko ds. kadrowo – administracyjnych,
c. stanowisko ds. księgowych/księgowy,
d. stanowisko ds. płacowych,
e. stanowisko ds. administracyjno – gospodarczych,
f. konserwator – kierowca,
g. pracownik gospodarczy,
h. kucharka,
i. sprzątaczka.

6.6 Do zadań pionu administracyjno – obsługowego należy:

a. obsługa finansowa Placówki,
b. obsługa administracyjna,
c. wykonywanie prac gospodarczych zabezpieczających mienie Placówki,
d. wykonywanie prac zabezpieczających podstawowe potrzeby wychowanków.

6.7 W Placówce Interwencyjnej zatrudnieni są:

a. wychowawcy,
b. opiekun,
c. specjaliści:
– pedagog,
– psycholog,
d. pracownik socjalny.

6.8 Do zadań wychowawcy należy:

a. bezpośrednia praca z wychowankami, mająca na celu właściwy rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny wychowanków,
b. kierowanie procesem wychowawczym powierzonych dzieci,
c. określenie i realizacja zadań wychowawczych, wynikających z indywidualnego planu pracy z dzieckiem,
d. zapewnienie wychowankom poczucia bezpieczeństwa,
e. uczenie dzieci organizowania czasu wolnego (zapewnienie uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych),
f. współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci oraz instytucjami działającymi na rzecz ich dobra,
g. prowadzenie dokumentacji dotyczącej wychowanków,
h. udział w pracy Zespołu Do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.

6.9 Do zadań opiekuna należy pomoc wychowawcom w realizacji ich pracy w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem.

6.10 Do zadań specjalistów należy:

a. przygotowanie diagnozy indywidualnej dziecka,
b. prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych,
c. współpraca z wychowawcami,
d. poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców dzieci przebywających w placówce,
e. udział w pracy Zespołu Do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,
f. udział w pracy Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej na terenie Miasta Kielce.

6.11 Do zadań pracownika socjalnego należy:

a. praca z rodziną dziecka,
b.. rozpoznawanie sytuacji rodzinnej dziecka,
c. utrzymywanie kontaktu z instytucjami wspierającymi tę rodzinę,
d. podejmowanie niezbędnych działań w celu unormowania sytuacji rodziny oraz działanie na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego,
e. udział w pracy Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,
f. udział w pracy Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej na terenie Miasta Kielce.

6.12 Przy Placówce Interwencyjnej działa Zespół Do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, do którego zadań należą:

a. ustalenie aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka,
b. analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,
c. kierowanie do udziału w określonych zajęciach specjalistycznych,
d. modyfikowanie indywidualnego planu pracy,
e. ocena zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce,
f. formułowanie wspólnych wniosków, dotyczących oceny zasadności pobytu dziecka w placówce – zgłoszenie ich do Sądu i Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego.

6.13 W Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego „Azyl” zatrudnieni są następujący pracownicy:

a. Kierownik/koordynator,
b. wychowawcy,
c. terapeuci/terapeuci zajęciowi,
d. psycholog,
e. pedagog,
f. pracownik socjalny.

6.14 Zadania terapeutów:

a. prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej dla dzieci i młodzieży oraz rodziców,
b. organizowanie zajęć terapeutycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci oraz młodzieży,
c. udzielenie pomocy w sytuacjach kryzysowych rodzinnych, szkolnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny,
d. terapia zajęciowa – prowadzenie kół zainteresowań,
e. współpraca z rodziną oraz odpowiednimi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

6.15 Zadania wychowawców, specjalistów i pracownika socjalnego, jak w placówce interwencyjnej.

6.16 Zadania poszczególnych pracowników określają ich zakresy czynności, które potwierdzone przez pracowników znajdują się w ich teczkach akt osobowych.

6.17 W Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego również działa Zespół Do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, do którego zadań należą:

a. ustalenie aktualnej sytuacji rodzinnej, szkolnej, bytowej i osobistej dziecka,
b. ustalenie planu pracy wobec dziecka i rodziny w postaci Indywidualnego Programu Korekcyjnego,
c. analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,
d. kierowanie do udziału w określonych zajęciach specjalistycznych,
e. modyfikowanie indywidualnego planu pracy,
f. ocena zasadności dalszego udziału dziecka w zajęciach placówki.

6.18 Organizację pracy w Placówce Opieki Doraźnej „Azyl” określa „Regulamin pracy”.

6.19 Działalność Placówki może być uzupełniana o pracę stażystów, wolontariuszy oraz studentów odbywających praktyki pedagogiczne.

Leave a Reply