Ostatnie wydarzenia
Home / ROZDZIAŁ V – Dokumentacja

ROZDZIAŁ V – Dokumentacja

ROZDZIAŁ V
Dokumentacja.

5.1 Placówka posiada dokumentację dotyczącą:

a) Dokumentacja osobista wychowanka:

– akt urodzenia dziecka,
– w przypadku sierot i półsierot odpis aktu zgonu zmarłego rodzica,
– postanowienie sądu lub wniosek rodzica o umieszczenie dziecka w placówce,
– skierowanie do placówki,
– orzeczenia o stanie zdrowia lub książeczkę zdrowia,
– karta zdrowia dziecka i karta szczepień,
– dokumenty szkolne (arkusz ocen i ostatnie świadectwo szkolne),
– aktualny wywiad środowiskowy wraz ze szczegółowym opisem sytuacji rodzinnej dziecka oraz dokumentację dotychczasowych działań podjętych wobec dziecka i rodziny w ramach pracy socjalnej,
– w przypadku dzieci cudzoziemskich:

dokumenty podróży dziecka cudzoziemskiego,
informacja o okolicznościach pobytu dziecka cudzoziemskiego na terenie Rzeczpospolitej,
informacja o okolicznościach zgłoszenia dziecka do centrum pomocy rodzinie,
informacja o rodzicach dziecka,
informacja o stanie zdrowia dziecka cudzoziemskiego.

b) Pobytu wychowanka w placówce:

– indywidualny plan pracy z dzieckiem, – karta pobytu wychowanka,
– wnioski Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
– karta udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu,
– arkusze badań i obserwacji psychologicznych, pedagogicznych,
– program korekcyjny dla wychowanków SPWDz,
– księga ewidencji wychowanków,
– książka raportów – dotycząca szczególnych wydarzeń podczas pracy wychowawców,
– karta wyposażenia wychowanków tzw. odzieżowa,
– roczny plan pracy wychowawczej,
– miesięczne plany pracy i zajęć wychowawczych,
– dziennik pracy wychowawczej,
– księga protokołów z posiedzeń Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

c) Pracy z rodziną wychowanka: – kontrakt socjalny dostosowany do potrzeb Placówki.

Leave a Reply