Ostatnie wydarzenia
Home / ROZDZIAŁ IV – Wychowankowie, prawa i obowiązki.

ROZDZIAŁ IV – Wychowankowie, prawa i obowiązki.

ROZDZIAŁ IV
Wychowankowie – prawa i obowiązki.

4.1 W Placówce Interwencyjnej wychowankom zapewnia się:

a. wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych,
b. dostęp do opieki zdrowotnej,
c. dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych,
d. wyposażenie w: odzież, obuwie, bieliznę, przedmioty osobistego użytku,
e. środki higieny osobistej,
f. zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,
g. zaopatrzenie w: leki, podręczniki i przybory szkolne,
h. miesięcznie określoną kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dziecko, której wysokość ustala dyrektor w porozumieniu z samorządem wychowanków (nie niższą niż 0,5% a nie wyższą niż 5% kwoty, o której mowa w Ustawie o pomocy społecznej),
i. dostęp przez całą dobę do produktów żywnościowych oraz do napojów,
j. dostęp do nauki i pomoc w nauce,
k. pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką,
l. pokoje mieszkalne oraz inne pomieszczenia znajdujące się w budynku wyposażone są zgodnie ze standardami zawartymi w rozporządzeniu o placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
ł. uczestnictwo (w miarę możliwości) w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno – sportowych,
m. warunki sprzyjające utrzymywaniu osobistych kontaktów z rodzinami.

4.2 Szczegółowe prawa i obowiązki wychowanków Placówki Interwencyjnej określa„Regulamin wychowanków” przy zachowaniu zasady, że wychowankowie mają prawo do:

a. właściwie zorganizowanej opieki, procesu kształcenia i wychowania,
b. życzliwego i podmiotowego traktowania,
c. zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
d. ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną,
e. swobodnego wyrażania myśli i przekonań,
f. korzystania z urządzeń znajdujących się w placówce,
g. informowania o sytuacji prawnej
oraz przy zachowaniu zasady, że wychowankowie mają obowiązek:

– aktywnego uczestnictwa w procesie kształcenia i wychowywania,
– przestrzegać zasad kultury współżycia w placówce,
– dbać o wspólne dobro, ład i porządek,
– ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie,
– szanować godność i prawa dorosłych oraz koleżanek i kolegów,
– współpracować przy realizacji działań wychowawczych, sumiennie wykonywać powierzone zadania,
– poszanowania potrzeb religijnych, tradycji i ciągłości kulturowej.

4.3 Wychowankowie są współgospodarzami Placówki i mogą tworzyć samorząd.

4.5 Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego „Azyl” zapewnia:

a. organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, realizację programów psychokorekcyjnych i psychoprofilaktycznych,
b. wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów z jakimi młodzież i rodzice stykają się w środowisku,
c. pomoc w nauce i wyrównywanie szans edukacyjnych,
d. posiłek dostosowany do pory dnia i czasu przebywania,
e. stałą pracę terapeutyczną z rodziną dziecka,
f. pomoc i mediacje w kryzysach rodzinnych, poradnictwo w zakresie uzyskania pomocy socjalnej.

4.6 Szczegółowe prawa i obowiązki określa „Regulamin uczestnika Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego „Azyl”.

Leave a Reply