Ostatnie wydarzenia
Home / ROZDZIAŁ III – Organizacja pracy i specyfikacja Placówki

ROZDZIAŁ III – Organizacja pracy i specyfikacja Placówki

ROZDZIAŁ III
Organizacja pracy i specyfikacja Placówki „AZYL”

3.1 W skład Placówki Opieki Doraźnej „Azyl” wchodzą:

a. Placówka interwencyjna na 14 miejsc, zapewniająca doraźną opiekę całodobową dzieciom w sytuacjach wymagających natychmiastowego rozpoczęcia sprawowania opieki i wychowania,
b. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego „Azyl”– na 60 miejsc, zapewniająca opiekę dzienną dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3.2 Placówka Interwencyjna przyjmuje dzieci w wieku od 11 do 18 lat. W uzasadnionych przypadkach mogą być przyjęte dzieci młodsze.

3.3 Placówka Interwencyjna czynna jest przez całą dobę przez wszystkie dni w roku. Przyjmowanie dzieci do Placówki odbywa się w każdym czasie w drodze tymczasowego postanowienia sądu, na podstawie skierowania MOPR, a także bez skierowania w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia opieki małoletniemu, którego życie lub zdrowie zostało zagrożone albo też w przypadku stwierdzenia porzucenia dziecka.

3.4 Pobyt dziecka w Placówce interwencyjnej nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. W przypadku, gdy postępowanie sądowe w sprawie uregulowania sytuacji prawnej dziecka jest w toku pobyt dziecka może być przedłużony nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące.

3.5 Pobyt dziecka w Placówce ustaje z chwilą wydania postanowienia przez sąd o powrocie dziecka do rodziców (opiekunów prawnych), zakwalifikowania dziecka do innej formy opieki lub uzyskania pełnoletności.

3.6 Placówka interwencyjna ma charakter gospodarstwa domowego, działającego na wzór prawidłowej rodziny naturalnej. Dzieci i młodzież posiadają czteroosobowe sypialnie wyposażone w niezbędne sprzęty. Wystrój pomieszczeń jest przyjazny, barwny i bezpieczny – wzorowany na styl domowy.

Wychowankowie korzystają z typowo domowej kuchni, gdzie codziennie przy udziale wychowawcy przygotowują sobie samodzielnie śniadania poranne, śniadanie do szkoły i kolacje, a także pomagają w przygotowaniach do obiadu – głównie w dni wolne od nauki szkolnej. Poza tym biorą udział w zajęciach kulinarnych, poznając tajniki gotowania różnych ulubionych potraw i obsługi podstawowych urządzeń kuchennych. Pomieszczenie kuchni łączy się poprzez część jadalną z pokojem dziennym (salonem), służącym również do rekreacji i wypoczynku.

Ponadto do dyspozycji wychowanków przygotowana jest: sala do zajęć terapeutycznych, sala komputerowa, biblioteka, pokój do cichej nauki, pokój gościnny, pokój dla dzieci chorych, pokój do zajęć plastycznych i gier.

Opisana organizacja placówki oraz żywienia ma charakter wychowawczy i terapeutyczny. Pracownicy obsługi wspomagają wychowawców w realizacji ich zadań opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci i młodzieży.

3.7 Wychowankowie stanowią jedną grupę wychowawczą koedukacyjną, a każdemu dziecku przypisany jest wychowawca prowadzący.

3.8 Każdy z wychowanków objęty jest indywidualnym planem wychowawczym, za realizację którego odpowiedzialny jest osobiście wychowawca prowadzący. Ponadto jest on również zobowiązany do nadzorowania dokumentacji dziecka pod względem dokonywania w niej systematycznych wpisów, tak aby w każdej chwili można było z niej skorzystać i uzyskać pełną informację o wychowanku.

3.9 W porze nocnej opiekę nad grupą wychowanków liczącą do 14 dzieci sprawuje jeden wychowawca. Wychowawca wspierany jest przez osobę z obsługi, jeżeli w placówce przebywa powyżej 14 dzieci lub gdy w grupie 14 wychowanków jest dziecko wymagające indywidualnej opieki w trudnych dla niego sytuacjach.

3.10 Zespół powołany przez Dyrektora opracowuje Roczny Plan Pracy Placówki na dany rok kalendarzowy. Roczny Plan Pracy zawiera ogólne zadania pracy opiekuńczo-wychowawczej, wynikające z potrzeb placówki w danym roku w oparciu o wymagane standardy.

3.11 Placówka Interwencyjna organizując działalność kulturalną i rekreacyjną uwzględnia święta i inne dni, wynikające z tradycji i obyczajów oraz potrzeb wychowanków.

3.12 Specjaliści pracujący w placówce opiekuńczo – wychowawczej udzielają porad – wsparcia byłym wychowankom placówki i ich rodzinom w okresie 3 lat od momentu jej opuszczenia.

3.13 Placówka opiekuńczo – wychowawcza przygotowuje dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczy samodzielności w życiu.

3.14 Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego „Azyl” przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży uczącej się.

3.15 Do Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego „Azyl” dzieci i młodzież przyjmowani są na zasadzie dobrowolności bez skierowania lub w porozumieniu z Sądem Rodzinnym i MOPR Kielce.

3.16 Placówka jest czynna w ciągu całego roku kalendarzowego, nie mniej niż 5 dni w tygodniu, nie krócej niż 4 godziny dziennie.

3.17 Pobyt dziecka w Placówce trwa 12 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony.

3.18 W Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego dzieci i młodzież korzystają z zajęć indywidualnych i grupowych w ramach:

Terapii zajęciowej poprzez udział w:
– warsztatach muzycznych (nauka gry na instrumentach muzycznych i emisji głosu),

– warsztatach plastycznych (poznanie i stosowanie różnorodnych technik twórczości plastycznej),

– warsztatach kulinarnych,

– warsztatach tanecznych,

– zajęciach komputerowych,

Zajęć sportowych na siłowni i sali gimnastycznej ZSzO Nr 15,

Zajęciach profilaktycznych: Veto wobec przemocy, narkotyków i alkoholu, Trening Zastępowania Agresji, Spójrz inaczej i inne.

3.19 Dla młodzieży powyżej 18 roku życia przeznaczone są głównie zajęcia warsztatowe socjoterapeutyczne lub realizujące określone programy profilaktyczne.

3.20 Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego „Azyl” realizowany jest Roczny Plan Pracy opracowany przez zespół specjalistów uwzględniający: zintegrowane działania diagnostyczne, edukacyjne, wychowawcze, terapeutyczne i resocjalizacyjne, jak również współpracę z rodziną wychowanków.

3.21 Młodzież w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego „Azyl” podzielona jest na grupy wychowawcze liczące do 14 wychowanków. Wychowankowie do zajęć specjalistycznych typowani są według określonych kryteriów.

3.22 Zajęcia terapii zajęciowej prowadzą terapeuci zajęciowi, natomiast zajęcia profilaktyczne i specjalistyczne prowadzi specjalista, który posiada odpowiednie wykształcenie i przygotowanie do pracy z dzieckiem i rodziną.

3.23 Uczestnictwo wychowanków w zajęciach rozwijających zainteresowania jest dobrowolne, natomiast w zajęciach specjalistycznych obowiązkowe i trwa do czasu uzyskania istotnej i trwałej poprawy.

3.24 Placówka Opieki Doraźnej „Azyl” w dniach wolnych od zajęć szkolnych dzieci i młodzieży pracę organizuje według odrębnych planów pracy: biwaki, ogniska, imprezy kulturalne, sportowe i plenerowe.

3.25 Placówka interwencyjna i placówka wsparcia dziennego wchodzą w skład Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej MOPR, działającego na terenie Miasta Kielce.

3.26 Placówka Opieki Doraźnej „Azyl” w Kielcach współpracuje w zakresie opieki i wychowania wychowanków z ich rodzicami lub opiekunami prawnymi poprzez ustalenia zawarte w ramach Kontraktu Socjalnego, pracę grupową i kontakty indywidualne.

3.27 POD „Azyl” współpracuje w zakresie opieki i wychowania dzieci i młodzieży z instytucjami: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, sądami, szkołami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, ośrodkami adopcyjno – opiekuńczymi, placówkami służby zdrowia, porządku publicznego oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi zajmującymi się w środowisku lokalnym statutowo pomocą rodzinom.

Leave a Reply