Ostatnie wydarzenia
Home / ROZDZIAŁ II – Cele i zadania Placówki „AZYL”

ROZDZIAŁ II – Cele i zadania Placówki „AZYL”

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Placówki „AZYL”.

Cele Placówki Interwencyjnej

2.1 Zapewnienie doraźnej opieki całodobowej dzieciom i młodzieży w sytuacjach wymagających nagłej opieki i wychowania niezależnie od miejsca zamieszkania na czas trwania sytuacji kryzysowej.

2.2 Dostęp do pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiedniej do zaburzeń rozwojowych dzieci lub specyficznych trudności w uczeniu się.

2.3 Zapewnienie dzieciom właściwego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego.

2.4 Zapewnienie dzieciom kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych, wyrównywanie opóźnień i braków edukacyjnych.

2.5 Działanie na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego lub umieszczenia go w różnych formach opieki zastępczej.

Zadania Placówki Interwencyjnej

2.6 Opracowanie indywidualnej wstępnej diagnozy dziecka w tym psychologiczno – pedagogicznej, dotyczącej w szczególności poziomu rozwoju poznawczego, emocjonalnego dziecka, jego stanu zdrowotnego oraz diagnozy jego sytuacji rodzinnej i wskazań do dalszej pracy z dzieckiem.

2.7 Opracowanie i realizacja indywidualnego planu wychowawczego.

3.8 Prowadzenie zajęć socjalizacyjnych, terapeutycznych dla dzieci umieszczonych w placówce interwencyjnej oraz poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego dla rodziców dzieci przebywających w Placówce.

2.9 Dbałość o poszanowanie podmiotowości dziecka, podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami i innymi osobami działającymi na rzecz jego dobra.

2.10 Uczenie nawiązywania więzi uczuciowych oraz właściwych związków interpersonalnych.

2.11 Przygotowanie dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie, uczenie samodzielności oraz kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego.

2.12 Kształtowanie u dzieci nawyków i uczenie zachowań prozdrowotnych.

Cele Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego AZYL

2.13 Pomoc dzieciom wywodzącym się ze sfery ryzyka socjalnego poprzez przeciwdziałanie i zapobieganie różnym formom patologii społecznej (przestępczość, przemoc, uzależnienia).

2.14 Sprawowanie nad dziećmi opieki dziennej, polegającej na wspieraniu rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

2.15 Podejmowanie działań zmierzających do przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej i usamodzielnienia rodziny.

2.16 Neutralizowanie patogennych wpływów rodziny na dzieci.

2.17 Stworzenie zintegrowanej grupy rówieśniczej, alternatywnej wobec młodzieżowych grup destrukcyjnych.

2.18 Dostarczanie okazji do przeżywania pozytywnych doświadczeń społecznych.

2.19 Tworzenie systemu wzmocnień pozytywnych zachowań w procesie kształtowania oczekiwanych postaw.

2.20 Stworzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze, w tym również z zaburzeniami zachowania.

2.21 Praca z dziećmi z zaburzeniami FAS/FASD/ADHD.

Zadania Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego AZYL

2.22 Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych: socjoterapeutycznych, korekcyjnych i kompensacyjnych.

2.23 Konstruowanie kompleksowej diagnozy dziecka i rodziny.

2.24 Diagnozowanie potrzeb psychologiczno-pedagogicznych młodzieży.

2.25 Kształtowanie u młodzieży umiejętności radzenia sobie z problemami wynikającymi z trudnej sytuacji rodziny.

2.26 Rozwijanie umiejętności społecznych i interpersonalnych tj. umiejętności radzenia sobie ze stresem, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, właściwych sposobów rozładowania napięć i agresji, rozpoznawania uczuć pozytywnych i negatywnych, asertywności poprzez zajęcia socjoterapeutyczne.

2.27 Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez udział w terapii zajęciowej.

2.28 Pomoc dzieciom w rozwiązywaniu trudności w nauce i uzupełnianiu braków edukacyjnych.

2.29 Udzielanie porad i wsparcia rodzicom mającym problemy wychowawcze z dziećmi, w ramach interwencji kryzysowej.

2.30 Prowadzenie profilaktycznych zajęć indywidualnych i grupowych z rodzicami uczestników placówki dziennej, pod kątem przeciwdziałania zachowaniom agresywnym w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym.

2.31 Prowadzenie zajęć edukacyjno – wspierających, pomagających funkcjonować w roli rodzica.

2.32 Organizowanie czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz uczenie ich konstruktywnego wypoczynku.

Leave a Reply