Ostatnie wydarzenia
Home / ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

1.1 Placówka Opieki Doraźnej „Azyl” zwana dalej „Placówką” działa na podstawie następujących aktów prawnych:

– Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
(Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami),

– Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

– Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami),

– Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455),

– Statut placówki nadany Uchwałą Nr LXIV/1205/2006 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22.06.2006 r. zmienioną Uchwałą Nr XXI/453/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 6 marca 2008 r.

1.2 Siedziba Placówki – Kielce, ul. Kołłątaja 4.

1.3 Placówka jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową, której organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

1.4 Podstawę gospodarki finansowej Placówki stanowi roczny plan finansowy opracowywany na każdy rok kalendarzowy.

1.5 Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Prezydent Miasta Kielce przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

1.6 Nadzór nad jakością działalności Placówki, w tym nad przestrzeganiem realizacji standardu opieki i wychowania, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Świętokrzyski.

 

 

Leave a Reply