Ostatnie wydarzenia
Home / RODO

RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Placówce Opieki Doraźnej „Azyl” w Kielcach

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych i w związku z tym zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej „RODO”).

W związku z powyższym informujemy:

Kto jest Administratorem Pani/Pana danych

Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Placówka Opieki Doraźnej „Azyl” w Kielcach,
ul. Kołłątaja 4, 25-715 Kielce.

Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej email administracja@azyl-kielce.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres email akolek.iod@mopr.kielce.pl . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do realizacji zapisów określonych w regulaminie organizacyjnym Administratora.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są ręcznie (dokumentacja papierowa) oraz automatycznie (system informatyczny).

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane są przez okres w jakim są realizowane przez Administratora nałożone na niego zadania oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

Odbiorcy danych

Administrator nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem oraz w innych prawnie uzasadnionych przypadkach.

Jakie są Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

  • prawo żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie przekazuje żadnych danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przetwarzanie danych w innym celu niż określony powyżej

Administrator nie przetwarza danych osobowych do żadnych innych celów niż te co zostały określone w obowiązujących go przepisach prawa. Nie wykorzystuje danych osobowych w celach marketingowych, nie przeprowadza również tzw. profilowania.

Informacje dotyczące zabezpieczenia przetwarzanych przez Administratora danych osobowych

Administrator  dokłada wszelkich starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.